Innovatie 27/08/2015

Vernieuwend concept voor omniumverzekeringen

In verzekeringen komt het er niet alleen op aan om de klant een zo ruim mogelijke dekking aan te bieden. De mondige klant van vandaag wil ook een duidelijk inzicht in wat juist verzekerd is en wat niet. AG Insurance streeft er niet alleen naar om zijn klanten optimaal te verzekeren, maar ook om dit op een eenvoudige en begrijpelijke manier te doen. Het verzekeringsconcept “Alle risico’s behalve…” biedt op dat punt heel wat voordelen. Nadat AG Insurance dit concept eerder al invoerde in de woningverzekering, past hij het nu ook toe voor de omniumverzekeringen.

De kleine lettertjes


De klassieke voorwaarden van een verzekeringspolis sommen gedetailleerd op welke schade juist verzekerd is en welke niet. Het resultaat is doorgaans een contract van tientallen pagina’s dat de dekking en de uitsluitingen zeer precies omschrijft en dat in een juridische taal die voor de modale consument onbegrijpelijk is of, op zijn minst, niet aanmoedigt tot lezen. Deze klassieke aanpak (de “kleine lettertjes”) heeft echter niet alleen het nadeel van de complexiteit. Ze houdt ook in dat de klant, bij een schadegeval, zelf moet kunnen aantonen dat de geleden schade onder de dekking valt. In de meeste gevallen stelt dat geen probleem, maar als de oorzaak van de schade onduidelijk is of moeilijk op te sporen, kan dit de klant voor heel wat bijkomende kopzorgen plaatsen. In het ergste scenario, zal hij zelfs geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding.


Notie ongeval geschrapt


Het concept “Alle risico’s behalve…” start vanuit een modernere, meer klantvriendelijke optiek: alle risico’s die de verzekerde goederen kunnen beschadigen zijn verzekerd, behalve de risico’s die expliciet zijn uitgesloten. Het resultaat is een veel compactere tekst, die duidelijker en eenvoudiger is.


Koen Verdoodt, product manager Autoverzekeringen:
“De vroegere voorwaarden vermeldden uitdrukkelijk dat de schade het gevolg moest zijn van een ongeval. Maar dat is wel een notie die in sommige gevallen vatbaar is voor interpretatie. Is het tanken van een verkeerde brandstof een ongeval? Of krassen in het koetswerk door het onoordeelkundig wassen van de wagen? In de nieuwe tekst hebben we de vereiste van “ongeval” geschrapt, waardoor dit soort schade nu wel degelijk gedekt is in de omniumverzekering.” 


Bovendien is het door die aanpak niet langer de klant die moet bewijzen dat de geleden schade onder de dekking valt. Indien de verzekeraar zou willen inroepen dat de schade niet verzekerd is, zal hij moeten bewijzen dat die schade onder de beperkte lijst van uitsluitingen valt. Voor de verzekerden is dat een duidelijk klantvoordeel.


Ruimere omniumverzekeringen


Wat betekent dit concreet voor de vernieuwde Top Omnium en Top Occasium? Kort samengevat, betekent dit dat in principe alle schade aan het verzekerde voertuig in aanmerking komt voor vergoeding, tenzij de schade valt onder 1 van de 4 duidelijk omschreven vormen van schade. Het gaat dan om logische vormen van schade zoals roestvorming, technische mankementen… kosten die in se onder het normale onderhoud van een voertuig vallen.

Voortaan zijn enkel volgende vormen van schade niet verzekerd:
• langzaam inwerkende invloeden zoals roestvorming, verkleuring, verwering van de lak …;
• schade aan onderdelen door slijtage, een constructiefout, slecht onderhoud of een onoordeelkundig gebruik van het voertuig;
• onderhouds- en herstelkosten die het gevolg zijn van een technisch mankement;
• schade aan de wagen veroorzaakt door vervoerde voorwerpen en dieren of door overbelasting.
Voor alle duidelijkheid: de specifieke voorwaarden van het contract zoals de gekozen vrijstelling of de afschrijvingspercentages in geval van totaal verlies … blijven natuurlijk nog steeds van toepassing.


Everzwijnen en marters


“Aanrijding met dieren” is één van de waarborgen gedekt in Multirisk (vaak ook “de beperkte Omnium” genoemd). Het was tot nu toe algemeen gebruikelijk in dit type contract dat alleen de rechtstreekse schade door een aanrijding met een hert of everzwijn vergoed wordt en niet de gevolgschade. Bijvoorbeeld indien de bestuurder na de aanrijding met de achterkant van zijn wagen tegen een boom terechtkwam, werd die laatste schade niet vergoed.


Koen Verdoodt: “AG Insurance is de eerste verzekeraar die die gevolgschade door botsing met grof wild of groot vee wel ten laste neemt. De populatie van herten, everzwijnen, e.d. is de voorbije jaren sterk toegenomen. We merken dat daardoor ook het aantal ongevallen met wild stijgt. In die context bieden we onze klanten toch een belangrijke bijkomende zekerheid.” 


In dezelfde categorie van risico’s met dieren, heeft AG Insurance een tweede verbetering ingevoerd: ook schade aan kabels, leidingen en isolatie, veroorzaakt door marters of een ander dier, is voortaan gedekt.


Koen Verdoodt: “Ook hier merken we dat dit fenomeen steeds vaker voorkomt, weliswaar geconcentreerd in een aantal regio’s. Mensen uit die regio’s zullen ongetwijfeld ook deze uitbreiding verwelkomen.”     
Foto’s
  • omnium-occasium_225x150