Innovatie 28/06/2016

Eerste Tak 23-verzekering in dollars biedt kapitaalbescherming in USD en potentieel meer rendement

Met AG Protect+ USD Dynamic Deep Value*, lanceert AG Insurance de eerste Tak 23-verzekering in België in een vreemde munt, de Amerikaanse dollar (USD). Op deze manier kan AG Insurance ondanks de lage intrestvoeten in Europa, een 100% bescherming in USD van de netto inleg én een potentieel aantrekkelijk rendement aanbieden.De zogenaamde structuurproducten binnen Tak 23-verzekeringen beantwoorden aan de behoeften van beleggers die in de volatiele markten van vandaag vooral op zoek zijn naar kapitaalbescherming. De lage renteomgeving maakt het echter steeds moeilijker om een volledige kapitaalsbescherming aan te bieden. Deze garantie is immers vooral gestoeld op vastrentende beleggingen die, als gevolg van de huidige ECB-politiek, extreem lage rentes aanbieden. Bovendien weegt de kostprijs van die kapitaalbescherming op het rendementspotentieel. In die marktomstandigheden bieden de meeste recente structuurproducten Tak 23 op de Belgische markt nog slechts een gedeeltelijke kapitaalbescherming aan. Bovendien ligt de “participatie” (het extra rendement bovenop de evolutie van de onderliggende index) doorgaans lager dan in het verleden. Eric Vanbrusselen, Director business development Life
“Die minder gunstige marktomgeving heeft ons ertoe aangezet om alternatieve oplossingen te ontwikkelen. We zijn er immers van overtuigd dat Tak 23-verzekeringen een plaats verdienen in elke beleggingsportefeuille, zowel omwille van het rendementspotentieel als van de diversificatie in de portefeuille en de gunstige fiscaliteit”.
Profiteren van Amerikaanse economie


Terwijl de Europese economie gekenmerkt wordt door extreem lage rentevoeten en de afwezigheid van inflatie, bevindt de economie in de USA zich in een groeiscenario. De rentevoeten situeren er zich ook op een peil dat +/- 1% hoger ligt dan in Europa en de USD blijft internationaal zijn rol van referentiemunt uitoefenen.


Deze relatief sterke positie van de Amerikaanse economie heeft AG Insurance ertoe aangezet om, als eerste op de Belgische markt, een Tak 23-verzekering in USD op de markt te brengen: AG Protect+ USD Dynamic Deep Value.


Eric Vanbrusselen
“Op die manier profiteren we van de hogere rentevoeten op de Amerikaanse markt, wat het ons mogelijk maakt om een 100% kapitaalsbescherming in USD te realiseren en een hoger rendementspotentieel in het vooruitzicht te stellen.”
Beleggen in Europese aandelen


AG Protect+ USD heeft als onderliggende index de Dynamic Deep Value Equity Europe index, die uitgewerkt werkt door experts bij BNP Paribas. Deze index bevat een selectie van zowel beloftevolle maar ondergewaardeerde Europese aandelen als van aandelen die doorgaans het best stand houden in perioden van zwakke groei of bij moeilijke marktomstandigheden. De aandelen worden geselecteerd op basis van strenge en objectieve criteria die mogelijk wijzen op een interessante beurswaardering, een solide financiële gezondheid en een duidelijk winstpotentieel.

AG Insurance heeft deze index gekozen omdat de Europese aandelen een mogelijk hoger rendementspotentieel bieden.
Beperkt wisselkoersrisico


Een belegging in USD creëert natuurlijk wel een wisselkoersrisico, waardoor het rendement in euro zowel in positieve als negatieve zin onderhevig is aan wisselkoersschommelingen. Het negatieve aspect wordt echter beperkt omdat de klant de vrijheid heeft om, op de eindvervaldag, opnieuw te investeren in USD en, na de eindvervaldag, zijn dollars om te zetten op het moment dat hij dat het meest opportuun acht. 

Eric Vanbrusselen
“Deze USD-tranche van ons gamma AG Protect+ kan absoluut een meerwaarde zijn voor beleggers die enerzijds kapitaalbescherming in USD zoeken maar anderzijds ook mikken op een potentieel hoger rendement. We koppelen immers de interessante waardering van Europese aandelen aan de betere rentetarieven in Amerikaanse dollar. Zo bieden we hen een potentieel aantrekkelijk alternatief voor uitgiftes in euro.”​
AG Protect+ USD Dynamic Deep Value


• Beleggingsverzekering Tak 23 op 8 jaar en 1 maand

• Éénmalige premie van minimaal 2.500 USD, te verhogen met instapkosten en taks

• Minimale terugbetaling van 100 % van de geïnvesteerde netto premie in USD

• Mogelijke meerwaarde van 135 % van de Dynamic Deep Value Equity Europe (Price) index, indien de eindwaarde van de index groter is dan zijn startwaarde

• Alle taksen worden berekend en uitgedrukt in USD. Geen roerende voorheffing, premietaks = 2 %

• Kosten: zie hierna 

• Mogelijke risico’s: zie hierna

• Onderschrijvingsperiode: van 20 juni tot 29 juli 2016 (behoudens vervroegde afsluiting)

• Risicoklasse 3 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 overeenstemt met het hoogste risiconiveau

• Doelgroep: alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven en hun geld willen beleggen in een fonds in Amerikaanse dollar.* AG Protect+ USD Dynamic Deep Value is een individuele levensverzekering van AG Insurance in Amerikaanse dollar (USD), onderworpen aan het Belgische recht, waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23). Raadpleeg gratis de Financiële Infofiche Levensverzekering op www.newsroom.aginsurance.be voor de kenmerken en voorwaarden (instap- en uitstapkosten) van dit product.​
WETTELIJKE INFORMATIE AAN DE CONSUMENT


Vragen & Antwoorden


Kosten

Instapkosten
​Maximum 3,50%, aangerekend bovenop de netto premie.

Uitstapkosten
Geen uitstapkosten op de einddatum en bij overlijden.
De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract.
Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd indien de afkoop uitwerking heeft in de loop van het laatste jaar vóór de einddatum van het contract.
Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen de 30 dagen volgend op inwerkingtreding van het contract.

Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend
De maximale beheersvergoeding bedraagt 1,50% op jaarbasis en wordt automatisch verrekend in de eenheidswaarde van het fonds AG Protect+ USD Dynamic Deep Value. Dit is de waarde van het fonds op het moment van de oprichting, waarin een vergoeding voor de verzekeraar is inbegrepen. Indien er afkopen van eenheden in het fonds plaatsvinden tijdens de looptijd van het fonds, dan zal deze nominale waarde proportioneel verminderen. Deze kosten worden automatisch verwerkt in de eenheidswaarde van het fonds AG Protect+ USD Dynamic Deep Value.

Risico’s

Wisselrisico
Deze individuele levensverzekering (tak 23) is uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de beleggers op de eindvervaldag een bedrag in USD kunnen ontvangen, dat omgezet in euro, lager kan uitvallen dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro. Dit risico is zelfs groter voor de beleggers die geen rekening hebben die uitgedrukt is in USD en waarvoor de uitbetaling van het kapitaal en de potentiele meerwaarde mogelijks automatisch worden omgezet in EUR.

Risico op schommeling van de waarde van het contract
De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde. Daaruit volgt dat de verzekeringsnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij bij een eventuele afkoop voor de einddatum mogelijk niet zijn volledige belegde nettopremie terugkrijgt.

Kredietrisico
De minimale terugbetaling van minimum 100% van de nettopremie op de einddatum wordt geregeld via een EMTN van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) en wordt gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van de emittent en/of de garant. Bij een in gebreke stelling van de uitgever en/of de garant van de EMTN loopt de belegger het risico zijn kapitaal op de einddatum niet terug te krijgen.

Liquiditeitsrisico
in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden.

Risico m.b.t. de onderliggende waarde
De “Dynamic Deep Value Equity Europe (Price) index” is een nieuwe index. Er is dus geen historiek beschikbaar.

Faillissement van de verzekeraar
De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.

Klachten

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij uw tussenpersoon.

Alle klachten m.b.t. dit product, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be of tel +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as 

Andere

Financiële infofiche Levensverzekering, beheersreglement en algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website www.aginsurance.be 

Deze informatie heeft betrekking op AG Protect+ USD Dynamic Deep Value, een individuele levensverzekering van AG Insurance in Amerikaanse dollar (USD), onderworpen aan het Belgische recht, waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23), verdeeld door uw tussenpersoon.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


     
Foto’s