Preventie 30/08/2020

Een ongeval op school? Wat dekt de schoolverzekering?

De school is goed voor 20 tot 25% van alle letselongevallen bij schoolgaande jongeren. Daarmee is ze, na de woonomgeving, de belangrijkste plaats waar kinderen en jongeren gekwetst raken1. Gelukkig kunnen zowel de school, de leraar als de ouders meestal  beroep doen op een verzekering om de geleden schade te vergoeden. Een beknopt overzicht maakt één en ander duidelijk.


Op de speelplaats en tijdens de les LO
   

Jaarlijks wordt één leerling op 12 getroffen door een ongeval op school dat de tussenkomst van een dokter of verpleger noodzakelijk maakt2. In het basisonderwijs is de speelplaats de grote boosdoener, later is vooral de les Lichamelijke opvoeding de oorzaak3. Ander opvallend cijfer: in het basisonderwijs zijn breuken goed voor bijna 17% van alle ongevallen en tandletsels voor 10%4. Die cijfers liggen in het secundair onderwijs gelukkig al heel wat lager. Daar gaat het vooral om verstuikingen en spierletsels.


Plaats van schoolongevallen met leerlingen (in%)
 

  Basisonderwijs  Secundair onderwijs  
Op de speelplaats 63,9 %  24,3 % 
Tijdens de les L.O. 19,9 %  47,5 % 
In klas of tijdens praktijkles 7,0 %  9,8 % 
Op weg naar school n.b.  8,0 % 
Andere oorzaken 9,2 %  10,4 %


 


Wie zal dat betalen?
   

De financiële gevolgen van een ongeval kunnen tweeërlei zijn. Enerzijds zijn er de medische en paramedische kosten voor het slachtoffer, bij zwaardere ongevallen zelfs blijvende letsels. Anderzijds is er steeds de mogelijkheid dat de school, de leraar, een leerling of zijn ouders aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval en moeten opdraaien voor de lichamelijke of materiële schade die het slachtoffer geleden heeft. 


De schoolverzekering


De verzekering die de scholen afsluiten, bestaat dan ook doorgaans uit twee luiken: 


Een ongevallenverzekering. Die dekt de lichamelijke schade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) tot bepaalde maximumbedragen. Die bedragen kunnen verschillen van school tot school. 
Het voordeel van deze verzekering is dat ze tussenkomt voor alle ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Daardoor kunnen de meeste ongevallen, zeker als het om beperkte bedragen gaat, zeer snel vergoed worden. Een nadeel kan zijn dat bij een ernstig ongeval de maximumbedragen niet volstaan om de volledige schade te vergoeden en dat afhankelijk van contract tot contract, sommige activiteiten niet verzekerd zijn.

Een aansprakelijkheidsverzekering. In deze verzekering zijn doorgaans zowel de school zelf als de leraars, de leerlingen en zelfs het oudercomité verzekerd. De verzekering zal in de plaats van de verzekerde de schade vergoeden die iemand geleden heeft door een fout van die verzekerde. Dit begrip “fout” moet zeer ruim gezien worden: het kan zowel om een persoonlijke fout van een leerling gaan (een duw op de trap) als bv om een gebrek aan toezicht van de leraar of om onveilig turnmateriaal.
Belangrijk om weten is dat leerlingen ook verzekerd zijn voor schade die ze aan elkaar veroorzaken, bv op de speelplaats.
In de aansprakelijkheidsverzekering zal doorgaans een onderzoek gevoerd worden naar de omstandigheden van het ongeval om te bepalen of er wel degelijk een fout gemaakt is.


Verzekeringen voor ouders en kinderenZelfs als in de meeste gevallen de schoolverzekering de schade zal vergoeden, toch heeft een gezin er alle belang bij ook zelf een aantal verzekeringen af te sluiten.


De verzekering BA Gezin (of “familiale”)

In bepaalde gevallen kunnen de leerling zelf of zijn ouders aansprakelijk gesteld worden voor schade die de leerling op school heeft veroorzaakt. Zo kan de ouders naargelang de omstandigheden een “gebrek in de opvoeding” worden aangewreven. In dergelijke gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering van de school niet tussenkomen en zullen de leerling en zijn ouders voor de schade opdraaien. Daarom is het belangrijk dat ze over een verzekering BA Gezin beschikken.
Ouders doen er ook best aan deze verzekering aan te vullen met een waarborg Rechtsbijstand. Die waarborg kan immers zeer nuttig zijn als het kind zelf slachtoffer wordt van een schoolongeval waarvoor mogelijk iemand aansprakelijk kan gesteld worden. De Rechtsbijstand zal dan het gezin juridisch en financieel bijstaan om, desnoods voor de rechtbank, een volledige schadevergoeding te bekomen. 
   

De ongevallenverzekering

Zelfs als schoolongevallen goed zijn voor een kwart van alle letselongevallen bij jongeren, blijft de vaststelling dat driekwart van die ongevallen elders gebeurt: thuis, in de jeugdbeweging, tijdens het sporten… Een gezinspolis Ongevallen met voldoende hoge verzekerde bedragen en een ruime dekking voor sporten is dan ook geen overbodige voorzorgsmaatregel om zich in te dekken tegen de soms hoge kosten die een ongeval kan meebrengen. 


  


Nuttige tips bij een schoolongeval
 

•Doe altijd en zo snel mogelijk aangifte aan de schoolverzekering via de school. Vraag een kopie van de aangifte,
•Doe ook aangifte aan uw Rechtsbijstand bij zwaardere letsels, risico op complicaties of indien iemand mogelijk aansprakelijk is.
•Vraag de behandelende arts om een attest van eerste medische vaststellingen en bezorg dit aan de verzekeraar.
•Betaal de facturen en bezorg ze aan het ziekenfonds dat gedeeltelijk zal tussenkomen.
•Bezorg de bewijsstukken van de kosten en de kwitanties van het ziekenfonds aan de verzekeraar.
•Verwittig de verzekeraar bij verwikkelingen.

1. Studie “Jongeren en gezondheid” 2010 – Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde Universiteit Gent 
2. Idem
3. Studie « Epidémiologie des accidents et traumatismes survenant dans le cadre social en Communauté française de Belgique – CERESP asbl, septembre 2006 
4. Idem