Csr 03/03/2020

Primeur voor AG: spaarverzekeringen met duurzaamheidslabel 

Nadat eind vorig jaar al verschillende aan Tak23-verzekeringen gekoppelde beleggingsfondsen van AG erkend werden met het duurzaamheidslabel Towards Sustainability, ontvingen nu ook verschillende spaarverzekeringen Tak 21 dit label. Voortaan kan de Belg dus niet alleen beleggen via een met dit duurzaamheidslabel erkende verzekering, maar ook op een duurzame én gelabelde manier sparen voor later en dit binnen het fiscaal stelsel van pensioensparen en langetermijnsparen. Een primeur voor België!
 
Om de gewaarborgde rentevoet inherent aan zijn Tak21-levensverzekeringen te behalen, belegt AG Insurance de premies die klanten storten op lange termijn in financiële activa zoals obligaties, aandelen, vastgoed … Naast het nastreven van een behoorlijk rendement, vindt AG het essentieel dat die beleggingen ook een positieve maatschappelijke impact creëren en beantwoorden aan duurzaamheidscriteria op vlak van milieu, samenleving en goed bestuur.
 
AG ondersteunt dan ook ten volle het initiatief van de financiële sector om een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten uit te werken. Die kwaliteitsnorm omschrijft een aantal vereisten waaraan duurzame financiële producten minimaal moeten voldoen, zowel in het beleggingsproces als in de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Financiële producten die - nadat een onafhankelijke externe instelling de ingediende dossiers heeft geanalyseerd - aan de norm beantwoorden, ontvangen dan van het Central Labelling Agency (CLA), bevoegd voor de erkenningen, het duurzaamheidslabel Towards Sustainability.
 
Sinds de lancering in november 2019, ontvingen reeds 12 aan Tak23-verzekeringen gekoppelde beleggingsfondsen van AG dit duurzaamheidslabel. Zopas maakte CLA de resultaten van een tweede ronde van erkenningen bekend. Voor de eerste keer werd het Towards Sustainability-label ook toegekend aan verschillende pensioenspaar- en langetermijnspaarverzekeringen Tak 21 van AG, verdeeld via BNP Paribas Fortis en bpost bank. Dit betekent dat alle premies die klanten voor het opbouwen van een aanvullend pensioen storten in deze producten, worden belegd overeenkomstig de strikte duurzaamheidscriteria verbonden aan dit label. Bovendien worden die criteria niet alleen toegepast op nieuwe contracten, maar ook op de reeds opgebouwde reserves en de toekomstige premies van bestaande contracten.

De lijst van gelabelde producten vindt u op de CLA-website. 
 
Benny De Wyngaert, Directeur Life Retail 
De voorbije jaren is bij klanten een duidelijke behoefte gebleken om niet alleen op een duurzame manier te kunnen beleggen, maar ook duurzaam te kunnen sparen en een aanvullend pensioen op te bouwen. We zijn blij en trots dat we als eerste verzekeraar in België aan die vraag kunnen voldoen via verschillende Tak21-spaarverzekeringen. Het houdt hier echter niet op. Ook in de komende maanden zullen we op dat vlak nog verdere initiatieven nemen en de mogelijkheden tot duurzaam sparen uitbouwen.
 


AG voert een op duurzaamheid gericht beleggingsbeleid doorheen zijn totale beleggingsportefeuille. Zo wordt elke belegging gescreend aan de hand van een aantal duurzame factoren. Voor een aantal producten, waaronder de zojuist erkende spaarverzekeringen, gaat AG echter nog een stapje verder en worden verschillende duurzame beleggingsstrategieën gecombineerd:
 
ESG-integratie
Een positieve ESG-integratiestrategie is gericht op het genereren van duurzame rendementen op lange termijn, door rekening te houden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. 
Uitsluitende screening
AG hanteert een lijst van landen, sectoren en activiteiten waarin niet mag worden belegd. De lijst wordt samengesteld zowel op basis van wettelijke voorschriften en internationale verdragen, die AG vanzelfsprekend respecteert, als op basis van eigen overtuiging en waarden.
Op normen gebaseerde screening
Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding nakomen, ook landen worden hieraan afgetoetst. AG neemt als uitgangspunt dat er niet wordt geïnvesteerd in ondernemingen die deze principes schenden. 
Best in class screening
Via best in class screening worden de duurzaamste ondernemingen binnen een sector geselecteerd. Hierbij wordt voorrang gegeven aan investeringen met de laagste ESG Risk Rating.
 


Het label Towards Sustainability wordt toegekend voor een periode van een jaar en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Dit label is een kwaliteitsnorm bepaald door het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm legt een aantal minimumvereisten vast waaraan duurzame financiële producten moeten beantwoorden zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label: www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.
De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit financieel product beantwoordt aan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

 
 * ESG staat voor Environment, Society en Governance (milieu, maatschappij en goed bestuur)
     
Foto’s
  • newsroom470x300-jpg