Innovatie 13/09/2013

Een fietsongeval kan zware gevolgen hebben

Met 14% van alle verkeersslachtoffers vormen fietsers, na de inzittenden van een voertuig, de tweede grootste groep slachtoffers op de weg. Bovendien blijkt dat, ondanks alle inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren, het aantal gekwetste fietsers de voorbije 10 jaar niet gedaald is. Statistieken als deze zeggen veel over het risico dat fietsers lopen op een verkeersongeval, ze zeggen echter weinig of niets over de gevolgen die dit kan hebben voor de fietser zelf, zowel lichamelijk als financieel. AG Insurance analyseerde zijn schadedossiers met fietsers en kwam tot het besluit dat die gevolgen verstrekkend kunnen zijn.


Twee jaar geleden lanceerde AG Insurance een specifieke verzekering voor fietsers, het Pack Fietser. Die verzekering dekt, naast bijstand en schade aan fiets en toebehoren, ook de lichamelijke schade die het gevolg is van een fietsongeval. Het gaat dan met name om de medische kosten en om vergoedingen voor blijvende letsels en overlijden.


De meeste beschikbare studies over fietsongevallen kennen twee grote beperkingen. Ten eerste beperken ze zich tot ongevallen geregistreerd door de politie, waardoor tal van “kleinere” fietsongevallen buiten beeld vallen. Bovendien geven ze enkel een kwantitatief inzicht in aantal en omstandigheden van fietsongevallen, ze zeggen weinig of niets over de lichamelijke en financiële gevolgen ervan. De analyse van de schadedossiers van de verzekering Pack Fietser biedt voor het eerst een ruimer beeld op het fenomeen fietsongevallen en een kwalitatief inzicht in de gevolgen ervan.Alleen of met anderen?


Zo toont de analyse van AG Insurance aan dat zowat 60% van de ongevallen gebeurt zonder dat een derde partij betrokken is. Het gaat dan voornamelijk om valpartijen, al dan niet veroorzaakt door externe omstandigheden zoals gladheid van de weg, putten in de weg, contact met dieren...


Bij de 40% van de ongevallen waarin wel een derde partij betrokken is, gaat het in 55% van de gevallen (omgerekend zowat 22% van het totaal aantal ongevallen) om een botsing met een wagen. Opvallend is dat ongevallen tussen fietsers toch ook goed zijn voor zowat 17% van alle fietsongevallen.Fietsen kan uw financiële gezondheid schaden


AG Insurance onderzocht ook wat de gevolgen van een fietsongeval kunnen zijn, op materieel en lichamelijk vlak. De verzekeraar stelde vast dat bij meer dan 3 ongevallen op 4 de fiets beschadigd raakte en dat die schade hoog kan oplopen: bij 40% van de ongevallen met materiële schade bedroeg de vergoeding voor de fiets zelfs meer dan 1.000 EUR. Als reden hiervoor verwijst AG Insurance naar het stijgend succes zowel van duurdere sportfietsen als van elektrische fietsen.


Toch weegt de lichamelijke balans nog zwaarder. In meer dan 2 op de 3 ongevallen liep de fietser ook lichamelijke letsels op, soms met verregaande gevolgen. Zo blijkt dat, wanneer er lichamelijke schade is, in 1 ongeval op 7 het slachtoffer minstens 1 maand arbeidsongeschikt is. In dit type dossiers leidt 1 ongeval op 4 bovendien tot een vergoeding van minstens 1.000 EUR alleen al voor medische kosten, dit na tussenkomst van het ziekenfonds. Voor cijfers met betrekking tot blijvende letsels, is het volgens AG Insurance nog te vroeg. Het duurt vaak immers meerdere jaren vooraleer de blijvende invaliditeit definitief kan worden vastgesteld. Toch kan men er van uitgaan dat een groot aantal van de ongevallen die hebben geleid tot meer dan 1 maand arbeidsongeschiktheid, ook blijvende letsels veroorzaken.Wie gaat dat betalen? 


De vraag stelt zich dan natuurlijk wie voor dergelijk hoge kosten zal opdraven.


Indien het om een ongeval met een voertuig gaat, is de fietser vrij goed beschermd. Hij geniet dan immers het statuut van “zwakke weggebruiker”. Dat statuut impliceert dat de verzekeraar van de auto altijd alle lichamelijke schade en medische kosten van de fietser zal vergoeden, zelfs als de fout eigenlijk bij deze laatste lag.
Gebeurt het ongeval met een andere fietser of een voetganger, is de situatie al complexer. Het slachtoffer dat zijn schade wil verhalen op de tegenpartij, zal dan immers moeten bewijzen dat de tegenpartij een “fout” heeft begaan die het ongeval veroorzaakt heeft. In dat geval zal de BA Gezin, de familiale verzekering, van de andere partij tussenbeide komen. Toch is het een verre van evidente opdracht om een fout van de andere partij aan te tonen. Een goede rechtsbijstandsverzekering, doorgaans afgesloten als aanvulling op de familiale verzekering, kan het slachtoffer hierbij wel helpen.


Wanneer het slachtoffer zelf het ongeval veroorzaakt heeft of wanneer er geen derde partij bij betrokken was (de grote meerderheid van fietsongevallen), zal hij zelf voor de kosten opdraaien. Mogelijk kan hij beroep doen op een collectieve verzekering van bv. de school of de werkgever (in geval van een ongeval op de weg van en naar school of werk) of op verzekeringen die hij zelf heeft afgesloten (hospitalisatie- of ongevallenverzekeringen of het Pack Fietser).