Corporate 12/10/2017

Hospitalisatieverzekering van gemeente- en provinciepersoneel bij AG Insurance

Na een openbare aanbesteding toegewezen aan AG Insurance, zal het personeel van heel wat gemeenten, OCMW’s, intercommunales en provinciebesturen vanaf 1 januari 2018 kunnen aansluiten bij een collectieve hospitalisatieverzekering van AG Insurance. Het raamakkoord dat de basis vormt van de samenwerking slaat op ongeveer 1.600 lokale overheden en potentieel 130.000 verzekerden.


Heel wat gemeenten en provinciale besturen hebben voor hun personeelsleden en hun gezinsleden een collectieve hospitalisatieverzekering afgesloten. De keuze van de verzekeraar wordt, conform de regelgeving, periodiek gemaakt op basis van een openbare aanbesteding die, als gevolg van een samenvoeging van bevoegdheden, voor het eerst werd georganiseerd door de Federale Pensioendienst. Op basis van een recente aanbesteding werd de collectieve hospitalisatieverzekering voor de komende vier jaar toegekend aan AG Employee Benefits, de business unit van AG Insurance die gespecialiseerd is in collectieve pensioen- en gezondheidsverzekeringen. Deze termijn gaat in op 1 januari 2018 en loopt dus tot eind 2021.


De lokale besturen beslissen autonoom of ze al dan niet intekenen op deze nieuwe collectieve verzekering. Dit geldt zowel voor besturen die reeds aangesloten waren via het vroegere raamakkoord als voor besturen die voor het eerst de dekking willen aanbieden aan hun personeel. In het Vlaamse gewest zijn lokale besturen trouwens reeds sinds 2002 verplicht hun personeel een verzekering gezondheidszorg aan te bieden. 
Indien het bestuur een hospitalisatieverzekering wenst aan te bieden buiten het raamakkoord, dient het hiervoor - conform de regelgeving rond overheidsopdrachten - wel zelf een openbare aanbesteding te organiseren.


Voor de verzekerden heeft de toekenning aan AG Insurance slechts beperkte gevolgen. De waarborgen zijn nagenoeg identiek aan deze van de vorige verzekeraar. Conform het lastenboek, wordt enkel de vrijstelling voor het verblijf in een eenpersoonskamer opgetrokken tot 130 EUR. Anderzijds heeft dit AG Insurance in staat gesteld de premie te drukken, wat een besparing betekent voor de lokale besturen en/of de aangeslotene. De premies kunnen bovendien enkel aangepast worden aan de stijgende hospitalisatiekosten tot maximum de stijging van de medische index, die ook geldt in individuele hospitalisatieverzekeringen. Ten slotte genieten de verzekerden via hun Medi Assistance kaart de zogenaamde “derdebetalersregeling”. Dankzij dit systeem kan de ziekenhuisopname elektronisch en online aangegeven worden en wordt de betaling van de factuur rechtstreeks geregeld tussen AG Insurance en het ziekenhuis.

     
Foto’s
  • rszppo 225x150-jpg