Corporate 20/03/2020

Corona-crisis: hulppersoneel gratis verzekerd

Ook kosten voorafgaand aan hospitalisatie langer verzekerd


De zware maatschappelijke en economische gevolgen van de corona-epidemie roepen ook heel wat vragen op rond verzekeringsdekkingen. AG wil zijn kennis en expertise inzetten om, in zijn domein, bij te dragen tot het beheersen van deze ongeziene crisis en de grote maatschappelijke solidariteit die is ontstaan, te ondersteunen.  

Op een ogenblik dat ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en andere zorginstellingen geconfronteerd worden met een enorme werkdruk, is het hartverwarmend vast te stellen dat zoveel mensen zich spontaan aanbieden om de zorgverstrekkers bij te staan. Dit "hulppersoneel" is in deze moeilijke tijden absoluut noodzakelijk en onmisbaar om slachtoffers van het virus de gepaste zorg te kunnen verlenen. Het gaat dan o.a. om studenten genees- en verpleegkunde, docenten in de gezondheidszorg, gepensioneerde zorgverstrekkers enz.

Toch lopen ook zij het risico op een ongeval op hun tijdelijke werkplek of op de weg ernaar en ervan, risico dat niet standaard verzekerd is in de arbeidsongevallenverzekering van de zorginstelling die op hen beroep doet. Bovendien blijft ook steeds het risico bestaan dat zij in het kader van hun activiteiten aansprakelijk zouden gesteld worden voor bepaalde handelingen.

Om de golf van solidariteit te ondersteunen en het hulppersoneel en de zorginstellingen gerust te stellen, heeft AG dan ook beslist om automatisch en gratis een ongevallendekking en een dekking Burgerlijke aansprakelijkheid aan te bieden aan al wie, volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, als hulppersoneel zal werkzaam zijn in instellingen actief in de gezondheidszorg die bij AG respectievelijk een arbeidsongevallenverzekering of een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten, en dit zolang de corona-crisis aanhoudt. Zo kunnen ook zij een dekking tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid genieten analoog met de respectievelijke verzekeringen van de vaste personeelsleden.

Periode voorafgaand aan hospitalisatie verlengd

Een ander gevolg van de huidige crisis is dat ziekenhuizen absolute prioriteit geven aan de verzorging van corona-patiënten en dat niet-dringende medische interventies worden uitgesteld tot latere datum.
De hospitalisatieverzekeringen van AG vergoeden ook de kosten voorafgaand aan de hospitalisatie en dit doorgaans vanaf 1 of 2 maanden voor de geplande hospitalisatie.
 
Het uitstel van een niet-dringende interventie zou kunnen betekenen dat een aantal reeds gemaakte kosten buiten de periode van dekking zouden vallen. Daarom heeft AG beslist dat de periode voorafgaand aan de uitgestelde interventie blijft starten op de oorspronkelijk voorziene datum en verlengd wordt tot de interventie. 

 

CEO Hans De Cuyper 
Op een ogenblik dat het hele land, de hele wereld, de gevolgen ondervindt van een ongeziene crisis, wil AG in zijn vakgebied bijdragen tot het beheersen van die crisis en het engagement van de zorgvrijwilligers ondersteunen. AG is vastbesloten om met open blik, soepelheid, solidariteit en creativiteit te bekijken hoe we, via onze verzekeringen en diensten, de maatschappij en de economie kunnen helpen deze crisis te doorstaan. Onze appreciatie gaat uit naar de zorgverleners die zich vandaag onvoorwaardelijk inzetten voor de slachtoffers van het virus.

Foto’s
  • Nurses coronacrisis-jpg