Corporate 29/03/2018

Constructief overleg over de Feminaverzekering

De Feminaverzekering die AG Insurance onder het merk VIVAY in de markt zette, kreeg na zijn lancering in oktober vorig jaar heel wat aandacht in de media. De voorbije weken ontving Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters verschillende stakeholders, waaronder AG Insurance zelf, en concludeert dat er geen elementen zijn die wijzen op een overtreding van de verzekeringswetgeving of de discriminatiewet.


AG Insurance is tevreden met de conclusies van Minister Peeters, en bedankt hem uitdrukkelijk om alle betrokken partijen te hebben gehoord in een sfeer van constructieve en open dialoog.
AG Insurance bedankt ook de verschillende belanghebbende partijen voor hun waardevolle input.


Concreet worden op basis van het voorbije overleg op korte termijn enkele verduidelijkingen en bijsturingen gedaan in de Feminaverzekering:


- Personen die de laatste 10 jaar niet behandeld zijn voor kanker, zullen ook een Feminaverzekering kunnen afsluiten

- Er wordt duidelijker gecommuniceerd dat het ook voor mannen, die dat zouden wensen, mogelijk is (en reeds was) om een Feminaverzekering af te sluiten

- De medische aanvaarding wordt herzien en beperkt tot 2 eenvoudige vragen

- Een eventuele opzeg als gevolg van niet-betaling van de premie zal voortaan per aangetekend schrijven gebeuren en niet per e-mail.


AG Insurance heeft zich omtrent de Feminaverzekering te allen tijde open opgesteld voor de verschillende opinies en suggesties van klanten, regelgevende instanties en belanghebbende partijen, en zal dat uiteraard ook in de toekomst blijven doen.


Reële behoefte aan een financiële tussenkomst

Een plots overlijden, ziekte of een zwaar ongeval, ontslag … slechts weinig Belgen nemen maatregelen om zich tegen deze gevolgen te wapenen. Met VIVAY, een overkoepelend en innoverend concept dat vijf verzekeringsformules omvat (waaronder Femina), biedt AG Insurance gemoedsrust, zowel financieel als qua levenskwaliteit, voor specifieke groepen die bijzonder kwetsbaar zijn indien plots een inkomen zou wegvallen of zich in het gezin een gezondheidsprobleem voordoet.


Op basis van internationaal onderzoek en eigen marktstudies, stelde AG Insurance bijvoorbeeld vast dat er ook bij een grote groep mensen die wordt getroffen door een vrouwelijke kanker een reële behoefte bestaat aan tijdelijke financiële ademruimte. Femina biedt hiervoor een eenvoudige en betaalbare verzekeringsoplossing, door te voorzien in de uitkering van een forfaitair bedrag in geval van bepaalde soorten kankers, om naar keuze bepaalde niet-medische kosten te dekken die de strijd tegen kanker draaglijker kunnen maken. Deze forfaitaire financiële uitkering is bedoeld als aanvulling op de tussenkomst van de sociale zekerheid of een eventuele hospitalisatieverzekering. Eenmaal iemand de Feminaverzekering heeft afgesloten, blijft hij of zij levenslang verzekerd, ook boven de leeftijd van 50 jaar en nadat hij of zij door een kanker wordt getroffen.
     
Foto’s
  • femina-jpg