Corporate 13/08/2018

AG Insurance reageert op misleidende berichtgeving rond geschil met Test-Aankoop over medische vragenlijst


In het kader van het rechtsgeding dat Test-Aankoop aanspande betreffende medische vragenlijsten tegen onder meer AG Insurance, wenst de verzekeraar te reageren op de onjuiste berichtgeving die vorige week verscheen. In tegenstelling tot wat uit bepaalde persartikels kon worden afgeleid, oordeelde de rechter immers eerder dit jaar dat de eisen van Test-Aankoop ten aanzien van AG Insurance ongegrond zijn.


Test-Aankoop daagde AG Insurance – naast twee andere verzekeraars – vorig jaar voor de Brusselse rechtbank van koophandel in verband met de medische vragenlijsten die aan de klant worden voorgelegd voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Die zouden volgens de consumentenorganisatie strijdig zijn met de privacywetgeving, en buitensporige of niet-pertinente vragen bevatten.


Eisen ongegrond verklaard

In maart van dit jaar werden de eisen van Test-Aankoop ten aanzien van AG Insurance in al hun onderdelen afgewezen als ‘ongegrond’. De rechter oordeelde onder andere dat:

- de kandidaat-verzekerde zich niet in een afhankelijkheidssituatie bevindt ten aanzien van de verzekeraar, en bijgevolg zijn vrije instemming mag geven voor de verwerking van zijn medische gegevens.

- de specifieke vragen in de vragenlijst geen enkele van de door Test-Aankoop aangehaalde wetsbepalingen schenden en dat zij wel degelijk precies, pertinent en niet buitensporig zijn.

- het bovendien in het voordeel is van de kandidaat-verzekerde om deze vragenlijst zo grondig mogelijk te beantwoorden.


Ook het verzoek van Test-Aankoop om prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof werden afgewezen, aangezien de rechter deze niet nodig noch nuttig achtte om het geschil te beslechten.


Het nut van een medische vragenlijst

De schuldsaldoverzekering is een vorm van tijdelijke overlijdensverzekering die wordt afgesloten in het kader van een (hypothecaire) lening. In geval van vroegtijdig overlijden, zorgt ze ervoor dat het verzekerde, nog niet terugbetaalde bedrag van de lening wordt uitgekeerd aan de kredietverlener. Op die manier hoeven partners of erfgenamen zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van deze som.


Doorgaans wenst de verzekeraar die een aanvraag tot zo’n verzekering ontvangt een inzicht te krijgen in het specifieke risico tot vroegtijdig overlijden, dit zowel om de aanvraag al dan niet goed te keuren als om een correcte premie te bepalen. Dat risico wordt ingeschat via een vragenlijst die peilt naar de medische voorgeschiedenis en de huidige gezondheidstoestand van de te verzekeren persoon. De grote meerderheid van de aanvragen worden meteen of na enkele dagen afgehandeld. In een beperkt aantal gevallen is bijkomende informatie nodig om het risico zo goed mogelijk in te schatten. Dat kan via een aantal extra, specifieke vragen, of een bijkomend medisch onderzoek.