Corporate 27/01/2020

AG blijft werkgevers gemoedsrust bieden voor hun groepsverzekering

Terwijl de beurzen in 2019 rendementen met dubbele cijfers haalden, dook de rente van de Belgische staatsobligatie op 10 jaar onder nul. Toch kan AG als marktleider in collectieve pensioenverzekeringen zijn bedrijfsklanten en hun aangesloten werknemers nog steeds mooie rendementen voorleggen, zowel in Tak 21 als in Tak 23.
 

Groepsverzekeringen Tak 21: zekerheid voor de werkgever

Ondanks de aanhoudende context van lage rentes, is zowat 95 procent van de reserves in de groepsverzekering belegd in Tak21-producten. Werkgevers geven doorgaans de voorkeur aan dit type producten omwille van de kapitaalsbescherming en het gegarandeerde minimumrendement dat, in functie van de beleggingsresultaten van de verzekeraar, kan worden aangevuld met een winstdeling. Ook voor 2019 is dat bij AG het geval: groepsverzekeringen met een waarborg op de opgebouwde reserves, genieten voor 2019 een minimum totaalrendement (gegarandeerd + winstdeling) van netto 2,25 %.
 

Heidi Delobelle, directeur Employee Benefits & Health Care
“Met dit mooie totaalrendement, kunnen we onze bedrijfsklanten in Tak 21 eens te meer geruststellen: ook voor 2019 bereiken we ruimschoots het door de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) opgelegde minimumrendement van 1,75 % dat zij aan hun werknemers moeten bieden op stortingen in de groepsverzekering.” 

 

Groepsverzekeringen Tak 23: een potentieel hoger rendement

Toch leidt de lage rentestanden langzaam maar zeker tot een verandering in de voorkeuren van sommige werkgevers.  Zowat 20 % van de recent bij AG afgesloten groepsverzekeringen is belegd in Tak23-fondsen, dit zijn fondsen waarvan het rendement rechtstreeks gekoppeld is aan de onderliggende beleggingen. Met 42 procent marktaandeel in Tak23-groepsverzekeringen, is AG trouwens ook in dat segment marktleider.

In een sterk beursjaar tekenden de Tak23-fondsen van AG meer dan behoorlijke rendementen op. Zo behaalde het meest representatieve fonds, Rainbow Green 1, in 2019 een rendement van 15,37 %. Hierbij dient aangestipt te worden dat ditzelfde fonds in het slechte beursjaar 2018 een waardeverlies van 7,7 % leed, waardoor sommige werkgevers dat jaar plots moesten bijschieten, wat meteen aantoont dat Tak23-fondsen onderhevig zijn aan marktschommelingen en volatiliteit.
 

Heidi Delobelle: “Rendementen in Tak 23 moeten steeds op de lange termijn beoordeeld worden. Op dat vlak is het ook voor werkgevers die voor Tak 23 opteren, een geruststelling dat bv. Rainbow Green over de laatste tien jaar een gemiddeld jaarrendement van 5,5 % behaalde.” 

 

Tak 21: ook gemoedsrust voor de komende jaren 

Ondanks de lage rente, dekte het minimum netto totaalrendement – dus inclusief winstdeelname – van de Tak21-groepsverzekeringen de voorbije jaren steeds ruim de WAP-verplichting. Maar daarbovenop is AG de enige verzekeraar die zijn klanten ook gemoedsrust biedt voor de komende jaren. Sinds 2013 legt AG immers ook elk jaar al de nodige provisies aan voor het komende en daaropvolgende jaar, zodat het op voorhand al de minimumrendementen voor die 2 komende jaren kan aankondigen. Conform die unieke aanpak heeft AG aan al zijn klanten Tak 21 ook al een mooi totaalrendement voor 2020 en 2021 meegedeeld.
 

Lage rente noodzaakt aanpassing van gewaarborgd rendement 

Voor het rendement van de gelden die in het verleden in de groepsverzekering Tak 21 gestort zijn, is Heidi Delobelle formeel: AG heeft steeds rigoureus alle rendementsgaranties afgedekt met vastrentende assets, voornamelijk staats- en bedrijfsobligaties, en dit tegen de passende rente en duurtijd. 
Wat het nieuw binnenkomende geld betreft, is AG als goede huisvader uiteraard genoodzaakt om de geboden garanties af te stemmen op de rendementen die nu in de markt beschikbaar zijn. Gezien de lage, in sommige gevallen zelfs negatieve, rentestanden zal AG vanaf 1 april het gewaarborgd rendement voor nieuwe pensioenverplichtingen dan ook verlagen van 0,75 procent naar 0,50 procent.
 

Heidi Delobelle: “Voor onze klanten in Tak 21 is dit echter geen reden tot ongerustheid. Tot minstens einde 2021 bieden we hen sowieso een mooi minimaal totaalrendement. Indien zij een hoger rendement viseren, en hiervoor een extra risico willen nemen, kunnen zij een overstap naar Tak 23 overwegen, maar zij hoeven dit dus zeker niet overhaast te doen. Zij kunnen dan best contact opnemen met hun gebruikelijke contactpersoon om na te gaan wat in hun situatie de beste oplossing is. Bij AG kunnen ze sowieso voor beide oplossingen terecht.”


Lees hier het interview met Heidi Delobelle in De Tijd

1 Rainbow green is een gemengd Tak23-fonds met 50 % aandelen en 50 % obligaties

     
Foto’s
  • Heidi-jpg